Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: ‘Tôi nguyện cống hiến hết sức mình, phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân’

Tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu sẽ nguyện cống hiến hết sức mình, phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động cả về công tác lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Chiều 20/5, tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội đã bỏ phiếu kín và biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu ông Trần Thanh Mẫn giữ chức Chủ tịch Quốc hội, nhiệm kỳ 2021-2026, với toàn bộ 475/475 đại biểu Quốc hội có mặt tán thành (tỷ lệ tán thành 97,54%).

Sau khi được bầu, tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thực hiện nghi thức tuyên thệ.

Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội và đồng bào, cử tri cả nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tuyên thệ. (Ảnh: Như Ý)

Điều hành lễ tuyên thệ, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nêu rõ: Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ghi nhận lời tuyên thệ của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Phát biểu nhậm chức sau đó, tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cảm ơn các vị đại biểu Quốc hội đã tín nhiệm bầu ông giữ chức Chủ tịch Quốc hội. “Đây là niềm vinh dự to lớn, đồng thời là trách nhiệm cao cả của tôi trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân”, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ.

Tân Chủ tịch Quốc hội cũng trân trọng cảm ơn sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, sâu sát của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng…

“Tôi luôn nhận thức sâu sắc rằng, dù ở vị trí công tác nào, mình cũng phải luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; đảm bảo cao nhất lợi ích quốc gia – dân tộc và quyền, lợi ích hợp pháp, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân”, Chủ tịch Quốc hội, nêu rõ.

Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh đến việc nắm vững và nghiêm túc chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiên định, nhất quán và giữ vững nguyên tắc làm việc của Đảng và pháp luật trước khó khăn, thách thức mới của đất nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu nhậm chức. (Ảnh: Như Ý)

Đồng thời, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng; nghiêm túc tự soi, tự sửa, tự phê bình và phê bình; gương mẫu về đạo đức, lối sống trong công tác cũng như trong cuộc sống của bản thân, gia đình.

“Tự hào về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, dân tộc Việt Nam anh hùng; kỳ vọng vào tương lai phát triển của đất nước, để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới, tôi xác định phải nỗ lực, quyết tâm cao nhất để cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thành công mục tiêu xây dựng đất nước phồn vinh, văn minh, nhân dân ấm no, hạnh phúc”, Chủ tịch Quốc hội, chia sẻ.

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được hiến định trong Hiến pháp và nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng giao phó, tân Chủ tịch Quốc hội nguyện cống hiến hết sức mình, phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân; cùng Quốc hội, tập thể Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các vị đại biểu Quốc hội, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động cả về công tác lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Cùng với đó, tiếp tục tăng cường công tác đối ngoại của Quốc hội cùng với hoạt động đối ngoại của Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân dân; phát huy dân chủ, đoàn kết, công khai, minh bạch, chuyên nghiệp, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thực sự của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân…

Nguồn: https://tienphong.vn/chu-tich-quoc-hoi-tran-thanh-man-toi-nguyen-cong-hien-het-suc-minh-phung-su…