Danh sách 16 ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII

Với bốn nhân sự vừa được Ban Chấp hành Trung ương bầu bổ sung tại Hội nghị 9, Trung ương khóa XIII, hiện có 16 Ủy viên Bộ Chính trị.

Nguồn: https://plo.vn/danh-sach-16-uy-vien-bo-chinh-tri-khoa-xiii-post791291.html